EUR, mēnesī

Aprēķini

  Nereģistrē saimniecisko darbību Reģistrē saimniecisko darbību
IIN maksātājs MUN maksātājs
Attaisnotie autoratlīdzības izdevumi (%)
Autora ienākums pirms nodokļiem
Minimālā summa, no kuras jāveic VSAOI
VSAOI no brīvi izraudzīta ienākuma par saņemto autoratlīdzību
Papildu VSAOI pensiju apdrošināšanai 10%
Piemērojamais nodoklis no ienākuma
Neto autoratlīdzība (uz rokas)

Noderīga informācija

Autors nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs

Ienākuma nodokli ietur darba pasūtītājs ienākumu gūšanas brīdī, piemērojot 25% likmi no visa ienākuma, kas nepārsniedz EUR 25000, savukārt 40% likmi ienākumu daļai, kas pārsniedz EUR 25000. Ieturētais nodoklis sadalās attiecīgi 80% kā VSAOI un 20% kā IIN. Autoratlīdzības izmaksātājam un autoram citi nodokļi papildus par šiem ienākumiem nav jāmaksā.

Autoram ir jāiesniedz 'Autoratlīdzības saņēmēja deklarācija' līdz 28.02.2022, lai precizētu piemērojamo un ieturēto ienākumu nodokli. Ja deklarāciju autors neiesniedz, tad VID aprēķina nodokli pēc saviem datiem. Izvēloties šo režīmu, autors nevar izmantot attaisnoto izdevumu normu, attaisnotos izdevumus, diferencēto neapliekamo minimumu un citus atvieglojumus. Šie ienākumi netiks ietverti gada ienākumu deklarācijā un neietekmēs tās nodokļu aprēķinu.

Autors ir reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs un nodokli maksā vispārējā kārtībā

Saimnieciskās darbības veicējs veic ieņēmumu un izdevumu uzskaiti. Autors var izvēlēties piemērot attaisnoto izdevumu normu vai faktiskos izdevumu, reģistrējot čekus, rēķinus un citus attaisnojuma dokumentus. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek aprēķināts pēc progresīvās nodokļa likmes, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Ja autora (saimnieciskās darbības veicējam) mēneša ienākums pirms nodokļiem (honorārs - MK noteiktā attaisnoto izdevumu norma vai faktiskie izdevumi) pārsniedz valstī noteikto minimālo algu, tad par šo mēnesi ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) no brīvi izraudzīta ienākuma, kas ir vismaz valstī noteiktā minimālā alga. VSAOI jāveic reizi ceturksnī (līdz 15.aprīlim, 15.jūlijam, 15.oktobrim un 15.janvārim).

Ja tekošā gada kopējie ienākumi pirms nodokļiem pārsniedz gada noteikto minimumi (gada minimālā alga), tad VSAOI jāveic par visiem nākamajiem gada mēnešiem vismaz no min algas neatkarīgi no faktiskajiem ienākumiem! Papildus saimnieciskās darbības veicējam ir jāveic 10% iemaksas pensiju apdrošināšanai no starpības starp faktisko ienākumu (ieņēmumi - izdevumi) un brīvi izraudzīto ienākumu.

Autors ir reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs un maksā mikrouzņēmumu nodokli

Ienākuma nodokli maksā autors, iesniedzot ieņēmumu datus Valsts ieņēmumu dienesta EDS sistēmā reizi ceturksnī. Ieņēmumiem līdz EUR 25000 tiek piemērota 25% likme, savukārt ieņēmumu daļai virs EUR 25000 tiek piemērota 40% likme. Ieturētais nodoklis sadalās attiecīgi 80% kā VSAOI un 20% kā IIN. Autoratlīdzības izmaksātājam un autoram citi nodokļi papildus par šiem ienākumiem nav jāmaksā. Izvēloties šo režīmu, autors nevar izmantot attaisnoto izdevumu normu, attaisnotos izdevumus, diferencēto neapliekamo minimumu un citus atvieglojumus.

Minimālās sociālās iemaksas

Minimālo sociālo iemaksu summa (objekts) ceturksnī ir trīs valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā (EUR 1500). Ja ceturksnī aprēķinātā summa būs mazāka par noteikto minimumu, no starpības būs papildus jāmaksā 10% VSAOI.