Adoptētāja Aizbildņa Pabalsta pieteicēja bruto ienākumi (pirms nodokļiem):
EUR, mēnesī
Adoptējamo Aizbildnībā ņemamo Audzināšanā ņemamo bērnu skaits:
Adoptējamā bērna vecums Aizbildnībā ņemamā bērna vecums Audzināšanā ņemamā bērna vecums Adoptējamo bērnu vecums Aizbildnībā ņemamo bērnu vecums Audzināšanā ņemamo bērnu vecums
1. bērns
2. bērns
3. bērns
Cik bērni (no 1 līdz 18 gadiem) jau ir Jūsu ģimenē (neskaitot adoptējamo aizbildnībā ņemamo audzināšanā ņemamo bērnu)?
Vai adoptētājs aizbildnis audzināšanā pieņēmējs ir nodarbināts (t.sk. saimn.darbības veicējs)?
Vai dosieties ar bērna kopšanu saistītā atvaļinājumā?Pieejamie pabalsti
EUR
Pabalsta maksāšanas kārtība
Vecāku pabalsts:
0
Ikmēneša pabalsts, kura pamatdaļu maksā 9 vai 15 mēnešus no bērna dzimšanas ar iespēju
saņemt pabalsta nenododamo daļu 2 mēnešu garumā katram no bērna vecākiem līdz bērna
8 gadu vecumam (nevar saņemt vienlaicīgi ar atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi)
Bērna kopšanas pabalsts:
0
Ikmēneša pabalsts 171 eiro apmērā līdz bērna 1.5 gada
vecumam un 42.69 eiro līdz 2 gadu vecumam
Ģimenes valsts pabalsts:
0
Ikmēneša pabalsts no bērna gada līdz 18 gadu vecumam
(kopējais pabalsts, ieskaitot jau esošos gadu un vecākus bērnus ģimenē, EUR.
Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi Pabalsts aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu
0
Ikmēneša atlīdzība, ko piešķir no dienas, kad bērns nodots pirms adopcijas
aprūpē, saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un izmaksā līdz tiesas sprieduma
par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanās dienai (nevar saņemt vienlaicīgi ar vecāku pabalstu)
Pabalstu piešķir par katru aizbildnībā pieņemtu bērnu atkarībā no bērna
vecuma (samazina par citiem ar konkrēto bērnu saistītiem pabalstiem, piemēram,
ģimenes valsts pabalstu, par uzturlīdzekļu apmēru, kurus saņem no Uzturlīdzekļu
garantiju fonda u.c.)
Ikmēneša atlīdzība, kuras apmērs ir atkarīgs no audzināmo bērnu skaita
audžuģimenē (1 bērns 171 EUR, 2 bērni 222.30 EUR, 3 un vairāk 273.60 EUR),
izņemot specializētās audžuģimenes, kurām noteikta cita apmēra atlīdzība
Piemaksa par vairāku bērnu adopciju Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu Pabalsts bērna uzturam*
0
Ikmēneša piemaksa par otro un vairāk vienlaicīgi pirms adoptcijas aprūpē
nodotiem bērniem 171 EUR apmērā par katru bērnu
Ikmēneša atlīdzība, kas nav atkarīga no aizbildnībā esošo bērnu skaita Pabalsta apmērs bērna uzturam mēnesī var būt arī lielāks atkarībā no pašvaldības noteikumiem.
Atlīdzība par bērna adopciju Piedzimšanas pabalsts
0
Vienreizēja atlīdzība pēc tiesas lēmuma par adopcijas apstiprināšanu Vienreizējs pabalsts aizbildnim par bērnu vecumā līdz vienam gadam
pieņemšanu aizbildnībā (piešķir par katru bērnu, ja bērna vecākiem ir pārtrauktas
vai atņemtas bērna aizgādības tiesības; bērna vecāki ir miruši vai atrodas bezvēsts
prombūtnē; bērna vecāki nav sasnieguši 15 gadu vecumu.
Bērna adopcijas pabalsts
0
Ikmēneša pabalstu piešķir par katru adoptēto bērnu atkarībā no vecuma.
Paternitātes pabalsts
0
Piešķir pēc adopcijas apstiprināšanas tiesā, ja dodas 10 dienu atvaļinājumā saistībā ar līdz
18 gadus veca bērna adopciju
Papildus uzziniet, kādu atbalstu sniedz bērna dzīves vietas pašvaldība saistībā
ar bērna uzturēšanu un audzināšanu!
Papildus uzziniet, kādu atbalstu sniedz bērna dzīves vietas pašvaldība saistībā
ar bērna uzturēšanu un audzināšanu!
* Papildus bērna dzīves vietas pašvaldība nodrošina pabalstu apģērba un mīkstā
inventāra iegādei. Atbalsta apmēru un formu nosaka pašvaldība! Noderīgi noskaidrot kādu
vēl atbalstu audžuģimenei nodrošina pašvaldība!

Lai uzzinātu precīzas pabalstu summas, lūdzam Jūs vērsties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.