Tavs vecums:
gadi
Alga, BRUTTO:
EUR, mēnesī

Tavs ikmēneša maksājums pensiju 3. līmenī

Sākot krāt tagad
- EUR
Pēc 5 gadiem
- EUR
Pēc 10 gadiem
- EUR
Uzkrājums, sasniedzot pensiju
- EUR
Atgūstamais IIN
- EUR


Aprēķina pamatojums

Informācija sniegta un Swedbank AS aprēķini sagatavoti balstoties uz šī brīža normatīvajiem aktiem, ko var ietekmēt izmaiņas likumdošanā.

Aprēķini veikti pieņemot, ka uzkrājums tiek veidots pensiju plānā „Dinamika+100” ar vidējo iedomāto ienesīgumu 6,31% gadā, pēc visu prospektā noteikto komisiju atskaitīšanas. Reālais pensiju plānu ienesīgums var atšķirties no šajos aprēķinos izmantotajiem un vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē.

* Nepieciešamais ikmēneša maksājums pensiju 3. līmenī, lai kopā ar pensiju 1. un 2. līmeni pensijas apmērs būtu vismaz 70% no algas (pēc nodokļu nomaksas) tieši pirms pensijas. Aprēķinos izmantoti vēsturiskie statistikas dati par vidējās darba algas izmaiņām valstī un pensiju 1. līmeņa aprēķinātā kapitāla indeksācijas koeficientiem, kā arī prognozes par vidējās darba algas procentuālo pieaugumu valstī un ikmēneša pensijas aprēķina koeficientiem.

Krāšanas periods līdz 65 gadu vecumam. Ikmēneša maksājuma summas aprēķins veikts, pieņemot ka:

  • darba gaitas uzsāktas un sociālās apdrošināšanas iemaksas sāktas veikt kopš 20 gadu vecuma;

  • iemaksas pensiju 1. un 2. līmenī notiek saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

  • pensiju 1. līmeņa aprēķinātā kapitāla indeksācijas koeficients ir 2% gadā;

  • dalība pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānā ir ar vidējo iedomāto ienesīgumu 4,07% gadā (pēc komisiju atskaitīšanas).

Ja aprēķinātais ikmēneša iemaksas apmērs pensiju 3. līmenī ir mazāks par 20 eiro mēnesī, tad ieteikums ir veikt ikmēneša iemaksas 20 eiro apmērā.

Atgūstamā iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) aprēķins veikts izmantojot aktuālo IIN likmi pieņemot, ka IIN likme uzkrāšanas periodā nemainīsies un ka veiktās iemaksas gadā nepārsniedz 10% no gada bruto darba algas un summāro limitu 4000 EUR gadā.

Pensiju 2. līmenis – “Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrības” piedāvātie pensiju ieguldījumu plāni “Stabilitāte” un “Dinamika”.

Pensiju 3. līmenis – privātā pensiju fonda „Swedbank Atklātais Pensiju fonds” AS, Balasta dambis 15, Rīga, Latvija, piedāvātie pensiju plāni: “Stabilitāte+25”, “Dinamika+60”, “Dinamika+100” un “Dinamika+USD”.

Līdzekļu pārvaldītājs „Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS, līdzekļu turētājs „Swedbank” AS, adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048.

Pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu prospekti un pensiju 3. līmeņa pensiju plāni, to ieguldījumu politikas un darbības rezultāti pieejami www.swedbank.lv.